NORGE

Norge i dag

Den norske økonomien er i all hovedsak drevet av olje, men Norge har også annen industri og eksporterer fisk, strøm og ulike produkter. Innen enkelte sektorer i Norge er det mangel på arbeidskraft, og derfor har det kommet mange utenlandske arbeidere til Norge. Men den siste tiden har oljebransjen blitt nødt til å si opp mange ansatte, og dette kan varsle nedgangstider også innen andre sektorer.

Velferdsstaten står sterkt i Norge. Alle forventes å jobbe dersom de klarer det, og slik bidra til fellesskapet gjennom skatter. Den høye levestandarden bidrar også til et høyt prisnivå, som igjen kan gjøre det vanskelig for de som er fattige. Høye lønninger gjør det også vanskelig for norsk industri å konkurrere på verdensmarkedet, selv om enkelte bransjer lykkes veldig bra.

Norge er relativt stabilt også politisk sett. Det er mange politiske partier i landet, men de fleste partiene har ganske mye til felles. Det kan være en av årsakene til en forholdsvis lav valgdeltakelse. Norge har ambassader i 85 land, og norske politikere engasjerer seg både i fredsarbeid og bistandsarbeid over store deler av verden. Mange tidligere politikere har, eller har hatt, viktige verv internasjonalt. Norge er en stor eksportør både av olje, gass, vannkraft, fisk og ulike råstoffer. Mesteparten av eksportvarene går til europeiske land.

Norge er et land med store fremtidsvisjoner, men det er mange problemer som må løses, både med hensyn til klimautslipp og alternative inntektskilder når oljealderen tar slutt. Norge må også satse mer på yrkesfag, der det mangler faglærte arbeidere.