NORGE

Forskjellige folkegrupper i Norge

shutterstock_210979918

I hovedsak er befolkningen i Norge etnisk nordisk/nord-germansk og et lite mindretall er samisk eller finsk/kvensk. Den samiske delen av befolkningen regnes som urfolk og som nasjonale minoriteter regnes kvener, jøder, roma (omreisende, tatere), skogfinner og romanifolket. Samene har til en viss grad råderett over sine egne tradisjonelle områder igjennom Sametinget og Finnmarksloven.

Innvandringen til Norge har den siste tiden utgjort om lag 50 prosent av befolkningsveksten. Du regnes som innvandrer hvis begge dine foreldre har utenlandsk opprinnelse. De største innvandringsgruppene kommer til Norge fra Sverige, Pakistan, Danmark, Polen, Somalia, Vietnam, Tyrkia, Iran og Bosnia-Hercegovina. Enkelte av disse landene har flere etniske grupper, for eksempel er det både kurdere og tyrkere som kommer til Norge fra Tyrkia.

Per 1. januar 2011 utgjorde innvandrerne 12 prosent av Norges befolkning. I tillegg til humanitær innvandring har Norge en god del arbeidsinnvandrere, spesielt fra Polen, Sverige, Litauen og Tyskland. Utenlandske statsborgere utgjør om lag 4,8 prosent av befolkningen i landet. Norge har i overkant av 5 millioner innbyggere og regnes som et av verdens beste land å bo i. Om lag 80 prosent av befolkningen i Norge bor i byer eller tettsteder. I Norge har vi 922 registrerte tettsteder og byer.